Thành lập quỹ nhằm nghiên cứu, chế tạo vũ khí quốc phòng, an ninh chiến lược

Published Date
28/06/2024

Chiều 27-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

                                                                        Lãnh đạo Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Ảnh: media.quochoi.vn

Về chính sách của Nhà nước về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Luật quy định ưu tiên bảo đảm ngân sách, có chính sách, cơ chế đặc thù cho công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Xây dựng, phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt tinh, gọn, mạnh, hiệu quả, tiên tiến, hiện đại; gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, thiết kế, chế tạo với sản xuất, sửa chữa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh.

Ưu tiên nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh. Huy động tối đa nguồn lực của công nghiệp quốc gia, xây dựng và phát triển công trình hạ tầng phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; thu hút, đào tạo, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, gắn kết chặt chẽ, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Về quy định Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Chính phủ quản lý để hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, có tính mới, rủi ro cao hoặc nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt.

Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh được hình thành từ các nguồn: Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; Nguồn vốn hợp pháp được cấp có thẩm quyền quyết định; Nguồn trích lập từ lợi nhuận sau thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt; Đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; Nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc hoạt động của Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh được quy định không vì mục đích lợi nhuận; quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả; hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, có tính mới, rủi ro cao hoặc nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt.

                                                                                                                                                         Quang cảnh phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Luật cũng quy định chức năng, nhiệm vụ, thành phần của tổ hợp công nghiệp quốc phòng. Tổ hợp công nghiệp quốc phòng là hệ thống liên kết, hợp tác của cơ sở công nghiệp quốc phòng, tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định, do cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt làm hạt nhân để hình thành chuỗi giá trị tạo ra sản phẩm quốc phòng theo nhóm, chuyên ngành sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật.

Tổ hợp công nghiệp quốc phòng có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải hoán, cải tiến, hiện đại hóa, tăng hạn sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất quốc phòng; Làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, chuyển giao, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại; Huy động nguồn lực quốc gia phát triển công nghiệp quốc phòng; Nghiên cứu, sản xuất sản phẩm phục vụ dân sinh, chuyển giao công nghệ phù hợp công nghiệp dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tham gia thị trường xuất khẩu sản phẩm quốc phòng.

                                                                                                                                                                                   Tiến Thành - Theo https://hanoimoi.vn/thanh-lap-quy-nham-nghien-cuu-che-tao-vu-khi-quoc-phong-an-ninh-chien-luoc-670479.html