Giới Thiệu - Sơ Đồ Tổ Chức
Giới Thiệu - Sơ Đồ Tổ Chức

Bộ máy nhân sự Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh
Ban lãnh đạo
bà Vũ Thị Huỳnh Mai
Bà Vũ Thị Huỳnh Mai

Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh
Phone 028 39304956

 • Chỉ đạo, điều hành, quyết định và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh và toàn bộ hoạt động của cơ quan. Chủ tài khoản của cơ quan
 • Chịu trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm; các đề án, dự án và chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố công tác thi đua - khen thưởng của Ủy ban nhân dân Thành phố và cấp cao.
 • Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về đề xuất thành lập Đoàn đi nước ngoài về việc công và phê duyệt, cho phép lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng, cán bộ công chức, người lao động thuộc quyền quản lý và sử dụng đi nước về việc công hoặc việc riêng.
 • Trực tiếp phụ trách công tác đối ngoại, công tác tổ chức, bộ máy nhân sự, biên chế đơn vị, cải cách hành chính của cơ quan, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 • Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc Văn phòng.
 • Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định và khi có yêu cầu.
 • Là người phát ngôn của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố.
 • Trực tiếp ký các văn bản: quyết định, quy định, quy hoạch, quy chế, đề án, kế hoạch, biên bản, tài chính, công văn, các loại giấy (giấy nghỉ phép, giấy ủy quyền, giấy ủy nhiệm,…).
 • Phụ trách công tác xây dựng Đảng; công tác Đoàn thể cơ quan.
 • Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội có thành viên là người Việt Nam ở nước ngoài; thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.
 • Liên hệ, phối hợp các đơn vị, các tổ chức và các Hội, Đoàn người Việt Nam ở nước ngoài trên thế giới.
 • Theo dõi, phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao, các sở, ban ngành có liên quan.
Bà Đinh Thị Phương Thảo
Bà Đinh Thị Phương Thảo

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh
Phone 028 39304522

 • Khi Chủ nhiệm vắng mặt, được thay mặt Chủ nhiệm chỉ đạo điều hành một số hoạt động chung của đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ đã phân công cho Chủ nhiệm. Giúp Chủ nhiệm phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc Phòng Văn hóa Thông tin Xã hội.
 • Trực tiếp phụ trách trang Thông tin điện tử Tổng hợp, Bản tin và Fanpage cơ quan (riêng Bản tin nội bộ cơ quan, thực hiện theo Quy chế của bản tin “Kiều bào với Quê hương”).
 • Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên công việc phụ trách với Chủ nhiệm; giúp Chủ nhiệm trực tiếp ký các văn bản: hướng dẫn, thoo6ng cáo, tờ trình, công điện, thư mời, công văn thuộc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách (phiếu gửi, phiếu báo, phiếu trình...)
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm phân công.
Trần Đức Hiển
Ông Trần Đức Hiển

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh
Phone 028 39300569

 • Giúp Chủ nhiệm phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc Phòng Kinh tế Khoa học Công nghệ.
 • Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên công việc phụ trách với Chủ nhiệm; giúp Chủ nhiệm trực tiếp ký các văn bản: kế hoạch, thông báo, báo cáo, công văn,… liên quan đến các mặt công tác được phân công phụ trách; các văn bản hành chính: hướng dẫn, thông cáo, tờ trình, công điện, thư mời, công văn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, các loại phiếu (phiếu gửi, phiếu báo, phiếu trình,...).
 • Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở hoạt động có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố khi được yêu cầu của các cơ quan chức năng.
 • Tham gia ý kiến trong việc xử lý các vi phạm có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài khi nhận được yêu cầu của các cơ quan chức năng.
 • Theo dõi, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan và Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm phân công.
Lê Văn Thu
Ông Lê Văn Thu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh
Phone 028 39304960

 • Giúp Chủ nhiệm phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc Phòng Tổ chức Cán bộ Chính sách (trừ các mảng công tác do Chủ nhiệm phụ trách). Tham mưu công tác thi đua khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan.
 • Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua- Khen thưởng cơ quan, giúp Chủ nhiệm theo dõi thường xuyên các hoạt động Thi đua- Khen thưởng và nội dung các chương trình hoạt động của Khối Thi đua 5 Thành phố
 • Tham mưu Chủ nhiệm về công tác hoạt động đối ngoại, công tác có liên quan đến các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài (NGO). Theo dõi hoạt động quản lý nhà nước đối với Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM
 • Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên công việc phụ trách với Chủ nhiệm; giúp Chủ nhiệm trực tiếp ký các văn bản: kế hoạch, thông báo, công văn theo ủy nhiệm. Theo dõi, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm phân công.
 • CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VỚI CÁC NHIỆM VỤ HỖ TRỢ KIỀU BÀO
  Văn phòng: Ông Nguyễn Chí Tâm

  Vị trí : Chánh Văn phòng - Phone 028 39304522
  Là nơi đầu tiên đón tiếp kiều bào và thân nhân đến liên hệ với cơ quan. Tham mưu công tác quản trị, hậu cần cho hoạt động cơ quan.

  Văn phòng: Bà Nguyễn Lệ Hằng

  Vị trí : Phó Chánh Văn phòng - Phone 028 39304522
  Là nơi đầu tiên đón tiếp kiều bào và thân nhân đến liên hệ với cơ quan. Tham mưu công tác quản trị, hậu cần cho hoạt động cơ quan.

  Phòng Tổ chức Cán bộ và Chính sách : Ông Nguyễn Vũ Minh Hoàng

  Vị trí : Phó Trưởng phòng - Phone 028 39303066
  Là nơi tiếp và giải đáp các thắc mắc cụ thể của kiều bào về chính sách chung tại cơ quan; đề xuất xét khen thưởng kiều bào...

  Phòng Kinh tế Khoa học Công nghệ : Ông Trần Quang Thu

  Vị trí : Trưởng phòng - Phone 028 39303073
  Là nơi hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ, kiến nghị giải quyết các vướng mắc, khó khăn của kiều bào trong đầu tư, sản xuất kinh doanh; tham mưu phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp, động viên phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp phát triển thành phố, đất nước.

  Phòng Văn hóa Thông tin Xã hội : Bà Trần Thị Ngọc Lan

  Vị trí : Trưởng phòng - Phone 028 39302127
  Là nơi tham mưu phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật, tình hình thành phố, tình hình đất nước đến người Việt Nam ở nước ngoài; các hoạt động hợp tác, giao lưu, phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; các hoạt động nhằm phổ biến văn hóa dân tộc, tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện hỗ trợ kiều bào tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội trên địa bàn thành phố và các tỉnh.