Giới Thiệu - Chức Năng & Nhiệm Vụ
Giới Thiệu - Chức Năng & Nhiệm Vụ

Về công tác tham mưu

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các dự thảo chương trình, kế hoạch về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố; các dự thảo văn bản kiến nghị bổ sung, sửa đổi liên quan đến chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài để Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Ngoài ra, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố phối hợp với các sở - ban - ngành dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố nghiên cứu, khảo sát, nắm tình hình người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố và ở nước ngoài; cung cấp thông tin có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp công tác khi có yêu cầu phối hợp các sở - ban - ngành, địa phương, các tổ chức liên quan thông tin tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của thành phố đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân trong nước.

Về công tác thông tin, tuyên truyền

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố chủ trì phối hợp với các sở - ban - ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chương trình, kế hoạch và nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố; chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, các tổ chức liên quan thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc, giải đáp những thắc mắc, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết những kiến nghị cụ thể của người Việt Nam ở nước ngoài liên quan đầu tư, kinh doanh, hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa - xã hội, cư trú và những quyền lợi hợp pháp khác tại thành phố và trong nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét khen thưởng hoặc đề nghị Trung ương khen những cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích góp phần xây dựng, phát triển thành phố, đất nước và những cá nhân, tập thể trong nước có thành tích về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp tổ chức các cuộc họp mặt truyền thống hàng năm giữa thanh thiếu niên kiều bào với thanh thiếu niên thành phố trong dịp hè và họp mặt kiều bào mừng xuân.

Về công tác chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố có nhiệm vụ làm cầu nối giới thiệu những cá nhân, tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài có khả năng hợp tác, đóng góp trên các lĩnh vực kinh kế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội,… tiếp xúc, hợp tác với các ngành, các cấp, các đơn vị thuộc thành phố và các địa phương ở phía Nam có nhu cầu hoặc ngược lại; phối hợp tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu, hội thảo, góp ý của chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố nhằm góp phần xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách về đối ngoại, chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa - xã hội,… của thành phố và cả nước liên hệ với các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài trong và ngoài nước để hợp tác, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố theo quy định của pháp luật; thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài; quản lý, khai thác, sử dụng phục vụ công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố.

Ngoài ra, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố được yêu cầu các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện cung cấp, trao đổi thông tin về các vấn đề có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài để phục vụ công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố.

Về thu hút và phát huy tiềm năng của người Việt Nam ở nước ngoài

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố thực hiện quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội có thành viên là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; trực tiếp quản lý về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ và Hợp tác với người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức hoặc tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở hoạt động có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố được quyền tham gia ý kiến trong việc xử lý các vi phạm hoặc giải quyết các vụ việc có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài khi nhận được yêu cầu của các cơ quan chức năng; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền hoặc thuộc thẩm quyền và cấp hoặc từ chối cấp các loại giấy tờ cấp cho người Việt Nam ở nước ngoài khi các cơ quan, cấp có thẩm quyền phân quyền hoặc ủy quyền.

Về quản lý nhà nước đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố theo quy định thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cho cán bộ phụ trách công tác vận động kiều bào và thân nhân ở quận, huyện, phường, xã thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao.