RSS 
Hoạt động cơ quan
Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đẩy mạnh việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức (theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đẩy mạnh việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức (theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)


Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn của đơn vị và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ, công chức và người lao động, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào “Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 thông qua những việc làm cụ thể, trên các lĩnh vực công tác (theo Kế hoạch số 471/KH-UBNV ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố).


Thông qua các nội dung như: tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; giám sát việc thực hiện Quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ; khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân kiều bào khi đến liên hệ công việc; thể hiện sáng kiến, giải pháp bằng những hành động nhằm góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, quy tắc ứng xử nơi công cộng…..


Qua đó phát huy vai trò tích cực, phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, sự gương mẫu của cán bộ, công chức và người lao động, tạo sự chuyển biến trong hành động và ý thức của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan về nét đẹp trong giao tiếp ứng xử, nâng cao giá trị chuẩn mực, chuyên nghiệp hơn trong giải quyết công việc hàng ngày và thể hiện sự lan tỏa, tạo tấm gương cho mọi người học tập.

Thanh Tuấn

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác